DMA Ponthu Kft.
Adatvédelmi Szabályzat 
Hatályos: 2016.02.01. 
Frissítve: 2023. Január 02. 
 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A DMA Ponthu Kft. (3530 Miskolc, Toronyalja utca 21.., a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében Adatkezelőnek minősül.
 
A Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatvédelmi Szabályzat aktuális példánya elérhető a Szolgáltató által fenntartott honlapok láblécében, és az “Adatvédelem” linkre kattintva érhető el. 
 
A Szolgáltató a következő adomain név alatt üzemeltet honlapokat: A www.dma.hu, www.my.dma.hu, www.kepzesek.dma.hu weboldalakat a Szolgáltató üzemelteti.
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa. A módosított szövegű Adatvédelmi Szabályzatot a Szolgáltató haladéktalanul publikálja honlapjain. 
 
A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 
DEFINÍCIÓK
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi  minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen, vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 
 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 
A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSI ALAPELVEI
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
 
a)   ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 
b)   azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 
 
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
 
a)   felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 
b)   pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
 
c)   tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet
 
 csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, ÉS IDŐTARTAMA 
A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 
 
4.1.   A SZOLGÁLTATÓ HONLAPJÁT LÁTOGATÓK ADATAI
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
 
A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb honlap analitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
 
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.
 
A Szolgáltató honlapjain ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra. 
 
4.2.   REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÓ HÍRLEVELEIRE ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, IP cím, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
 
Az adatok törlésének határideje: az adat közléstől számított 2 év.
 
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a 3530 Miskolc, Toronyalja utca 21. címen,
– e-mail útján az info@dma.hu címen. 
 
4.3.   A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉL-LEVELEZÉSEI
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. A Szolgáltató a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adat közléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 
 
4.4.   EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 
 
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, A MiniCRM Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő). Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. 
 
Az adatkezelő megnevezése: MiniCRM Zrt.
 
Az adatkezelő székhelye: H-1075 Budapest, Madách Imre út 14.
 
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-047449
 
Az adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 (1) 999 0401
 
Az adatkezelő elektronikus levelezési címe: help@minicrm.hu
 
Az adatkezelő levelezési címe: H-1075 Budapest, Madách Imre út 14.
 
Az adatkezelő ügyfélszolgálati címe: H-1075 Budapest, Madách Imre út 14.
 
Az adatkezelő adószáma: 23982273-2-42
 
A tárhelyszolgáltató hivatalos weboldala: https://www.minicrm.hu/
 
A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
a)   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b)   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c)   változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d)   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az Interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: DMA ponthu Kft. 
 
Székhely: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 21.
 
Adószám: 13512989-2-05
 
NAIH/2018/5809/2/N
 
E-mail: info@dma.hu
 
AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Az adatfeldolgozást a Szolgáltató maga végzi. 
 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján. 
 
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.
 
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 
A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 
A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: 
 
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala 
 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. 
 
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40. 
 
Telefon: 061-475 -186, 475-7100 
 
Telefax: 061-269-1615 
 
E-mail: adatved@obh.hu
 
Cg.01-09-372139